Algemene verkoopsvoorwaarden

goede afspraken maken goede vrienden

 

Ondernemingsgegevens

Cideris (Forcix BVBA)

Hoge Duinenlaan 6, 8660 De Panne

info@cideris.be
0479/807466

BE0521906421


1.Algemene bepalingen

De e-commerce website van Cideris (Forcix), een BVBA met maatschappelijke zetel te Hoge Duinenlaan 6, 8660 De Panne, BTW BE 0521906421 biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

 
Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op
elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”) . Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Cideris moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij/zij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Cideris aanvaard zijn.


2.Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

3. Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Cideris niet. Cideris is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Cideris is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv.beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Cideris. Cideris kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


4. Online aankopen

  Om Producten te kunnen bestellen op www.cideris.be, dient de klant aan de volgende voorwaarden te voldoen:

De klant dient naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, betalingsgegevens en andere vereiste informatie door te geven;

De klant is ten minste 18 jaar oud;

Indien de Klant betaalt met een betaalkaart, dient de Klant eigenaar of gevolmachtigde houder te zijn van een geldige betaalkaart om de producten te kopen.

  Bestellingen op de website www.cideris.be doorlopen onderstaand proces:

De Klant kiest de producten;

De Klant voert de betalingsgegevens in

De Klant kiest een leveringsadres;

De betaling wordt goedgekeurd en door Cideris ontvangen;

Cideris stuurt naar de klant een bevestiging van ontvangst van de bestelling via e-mail van zodra de betaling is verwerkt;

Cideris int  de betaling van de betaalkaart en verzendt de producten;

De Klant ontvangt de producten op het leveradres, aangegeven op de bestelling.  

5. Het verwerken van uw bestelling  

Bestellingen geplaatst via www.cideris.be zijn niet bindend voor de verkoper. Zij worden slechts bindend voor de verkoper nadat de verkoper de bestelling heeft geaccepteerd en bevestigd. Wij kunnen er om welke reden dan ook voor kiezen om de bestelling niet te accepteren.

 

 Nadat we de bestelling hebben ontvangen, stuurt Cideris  per e-mail naar de Klant een bevestiging van ontvangst van de bestelling met het bestelnummer en details van de bestelde producten. Deze bevestiging van ontvangst betekent niet dat de bestelling is geaccepteerd. De acceptatie van de bestelling en het afsluiten van het verkoopcontract vindt pas plaats indien en van zodra de bestelde producten naar de Klant zijn verzonden. Ook na verzending van de producten behoudt Cideris zich het recht voor de bestelling te annuleren zolang de Klant de bestelde producten nog niet heeft ontvangen.

 

Cideris behoudt zich onder meer het recht voor om een bestelling niet te accepteren of te annuleren indien:

Op het moment dat de bestelling geplaatst werd, er zich een fout van technische aard voordeed op de website of indien er op de website www.cideris.be foutieve prijsinformatie werd vermeld;

Het bestelde product niet (meer) beschikbaar is (indien het bestelde product niet beschikbaar is zullen wij dit per e-mail aan de klant laten weten);

De verstrekte facturatie- of betalingsgegevens onjuist of niet verifieerbaar zijn;

De beveiligingssystemen aangeven dat de bestelling abnormaal of mogelijk frauduleus is;

Cideris redenen heeft om aan te nemen dat de klant jonger is dan 18 jaar.

Indien Cideris een bestelling annuleert of weigert omwille van de bovenstaande redenen zullen wij in voorkomend geval de eventueel reeds betaalde prijs van het product en de leveringskosten geheel terugstorten.

 

6. Prijzen, verzend- en verwerkingskosten en belastingen

 

De prijzen vermeld op www.cideris.be zijn inclusief BTW. Zij gelden enkel voor bestellingen geplaatst via de webshop.

Niettegenstaande www.cideris.be met de nodige zorg is opgebouwd, kunnen er zich mogelijk fouten voordoen in de op de website weergegeven prijzen. Enige foutief weergegeven prijzen zullen door Cideris zo spoedig mogelijk worden gecorrigeerd en zullen in ieder geval niet bindend zijn voor ons.

Afzonderlijke kosten voor verzending, verwerking en eventueel daarop van toepassing zijnde belastingen worden weergegeven wanneer de klant zijn bestelling plaatst.

De verzendkostenzijn inclusief BTW. 

Levering: 3-5 werkdagen

Leveringskosten:

België: 10.00 Euro (incl btw)

Gratis verzending in België vanaf 50 Euro.

7. Prijzen, verzend- en verwerkingskosten en belastingen

De verkoper garandeert niet dat alle producten die op de website www.cideris.be worden geadverteerd onmiddellijk beschikbaar zijn. De verkoper behoudt zich het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, bepaalde producten te wijzigen, uit het assortiment te nemen, of niet langer beschikbaar te stellen.
Cideris probeert bestelde producten op tijd te leveren. Er kunnen echter redenen zijn waarom men niet tijdig kan verzenden en de streefdata niet worden gehaald. Een leveringsdatum moet bijgevolg worden beschouwd als een niet-bindende inschatting en niet als een resultaatsverbintenis om de producten op de streefdatum te leveren.

De Klant, als ontvanger wordt ertoe verbonden binnen een redelijke termijn na de levering te controleren of de producten in goede staat zijn ontvangen en of de inhoud van het pakket compleet is. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om Cideris zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen van eventuele beschadigingen aan de producten of van enige tekorten.

In het geval de Klant de levering of ontvangst van producten onredelijk lang uitstelt nadat Cideris de Klant op de hoogte heeft gebracht dat Cideris heeft geprobeerd de producten bij de Klant te bezorgen, of indien de Klant een verkeerd leveringsadres heeft opgegeven waardoor de levering mislukt is, worden de producten aan Cideris geretourneerd. Indien de producten na de eerste poging tot levering in de 7 werkdagen daarop volgend niet bezorgd kunnen worden en aan Cideris worden geretourneerd, dan neemt Cideris aan dat de Klant het recht heeft uitgeoefend om de koop te herroepen en zodra Cideris de bestelling terug heeft ontvangen zal Cideris de Klant de aankoopsom terugbetalen in overeenstemming met de regeling voor het terugnemen van producten en de terzake geldende wettelijke bepalingen.

 

8. Betaling

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen

·        via PayPal

·        via overschrijving op rekeningnummer BE74 3631 6809 7707

Voor de afhandeling van de online betalingen biedt Cideris Paypal aan. Dit is een veilige manier om online betalingen uit te voeren. Cideris heeft geen toegang tot de confidentiële betalingsgegevens van de kopers. Betaling vindt enkel plaats via een goedgekeurde betaalkaart. Goedgekeurde betaalkaarten worden op de website van www.cideris.be vermeld. De Klant moet de gegevens van de betaalkaart verstrekken wanneer hij/zij de bestelling plaatst. De kosten worden in rekening gebracht als de bestelde producten worden verzonden. Cideris levert de producten pas aan de Klant als de uitgever van de kaart het gebruik van de kaart voor betaling van de bestelde producten heeft goedgekeurd.

 

9. Retourzendingen

Als de Klant een Product heeft gekocht voor eigen persoonlijke gebruik als consument en hij/zij gebruik wilt maken van het recht om het contract te herroepen, moet de klant de klantenservice (per e-mail: info@cideris.be of per post: Hoge Duinenlaan 6, 8660 De Panne.) daarvan binnen 30 dagen vanaf de dag die volgt op de levering via e-mail of telefonisch op de hoogte stellen en een verzoek tot retournering indienen. Indien het verzoek wordt goedgekeurd zal de Klant per e-mail de noodzakelijke instructies ontvangen voor de retournering. De Klant heeft eveneens het recht om de op de website www.cideris.be gekochte producten te retourneren indien deze gebrekkig zijn. De Klant dient daartoe zo spoedig mogelijk na levering (max 30 dagen) een verzoek in te dienen via e-mail (info@cideris.be). Indien Cideris dit verzoek goedkeurt zal de Klant per e-mail de noodzakelijke instructies ontvangen voor de retournering.

Het is de verantwoordelijkheid van de Klant ervoor te zorgen dat de producten veilig en beschermd zijn gebleven terwijl ze in zijn/haar bezit waren. Behandel de producten met zorg en retourneer ze in de staat waarin ze zijn geleverd. Pak de producten zorgvuldig in.

Vervanging of terugbetaling kan pas plaatsvinden nadat alle terug te zenden producten door Cideris zijn ontvangen.

Als de Klant producten retourneert die hij/zij 1) niet mag terugsturen, die zich 2) niet in de oorspronkelijke staat bevinden, die 3) niet goed zijn verpakt, waarvan 4) producten ontbreken, waarvoor de Klant 5) niet voor de aflevering hebt betaald of waaraan de Klant 6) niet de benodigde zorg hebt besteed bij het terugsturen van die producten, behoudt Cideris het recht voor om de retourzending te weigeren en terugbetaling af te wijzen of om de Klant kosten in rekening te brengen voor benodigde reparaties, opnieuw opslaan of vergelijkbare directe kosten die het gevolg zijn die betalingen die aan de Klant moeten worden terugbetaald (onverminderd van de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen).

 

10. Terugbetalingen

Terugbetaling kan pas plaatsvinden nadat alle terug te zenden Producten door Cideris in oorspronkelijke staat zijn ontvangen. Wanneer de Klant heeft betaald met een kredietkaart wordt het bedrag terugbetaald op die kaart. Wanneer de Klant heeft gekozen voor betaling per overschrijving wordt het bedrag op de door Cideris ontvangen rekeningnummer terugbetaald. Alle terugbetalingen gebeuren binnen de 5 werkdagen na ontvangst van het geretourneerde product.

 

11. Omstandigheden die Cideris niet in de hand heeft.

Cideris zal al het mogelijke doen om onze verplichtingen na te komen. We kunnen echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor een vertraging of het niet nakomen van afspraken als de vertraging of het niet nakomen van afspraken wordt veroorzaakt door omstandigheden die wij niet in de hand hebben. Als er een vertraging optreedt, zal Cideris de verplichtingen zo snel als redelijkerwijs mogelijk is, nakomen.

 

12. Aansprakelijkheid

Deze verkoopsvoorwaarden beschrijven op volledige en exhaustieve wijze al de verplichtingen en aansprakelijkheid met betrekking tot de levering van de producten. Voor zover wettelijk toegestaan, gelden er voor de verkoper geen andere garanties, voorwaarden of andere regelingen dan welke in deze verkoopsvoorwaarden zijn vermeld.

Cideris (Forcix BVBA) is niet aansprakelijk op grond van wanprestatie, onrechtmatige daad of anderszins, voor enig economisch verlies (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, verlies van inkomen, winst- en/of omzetderving of voorziene besparingen), verlies van data, verlies van goodwill of reputatieschade, of elke andere onrechtstreekse, indirecte, onvoorzienbare, bijzondere of gevolgschade, op welke wijze dan ook ontstaan. Niets in deze Verkoopvoorwaarden doet echter afbreuk aan de rechten van de Klant op grond van de wet en niets in deze verkoopvoorwaarden is bedoeld om aansprakelijkheid uit te sluiten in geval van bedrog of opzettelijke fout.

 

13. Splitsbaarheid verkoopsvoorwaarden

Indien enige bepaling (of enig deel daarvan) van deze verkoopvoorwaarden onwettig of onafdwingbaar zou zijn, kan dergelijke bepaling (of het relevante deel daarvan) worden afgescheiden van de rest van de verkoopvoorwaarden en blijven de overblijvende bepalingen van de verkoopvoorwaarden onverminderd van kracht.

 

14. Toepasselijk recht

Op deze Verkoopvoorwaarden is Belgisch recht van toepassing.

 

15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.